Lift up club

Algemene Voorwaarde Lift Up Club.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Lift Up Club BV, gevestigd te Volendam, Wattstraat 1, 1131JX, Volendam.

 

Artikel 1. Definities
1. In deze voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht:

a. Aanbieding: de rechtshandeling oftewel het aanbod, (ook mondeling), die na aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).

b. Annulering: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.

c. Dag: kalenderdag.

d. Diensten: alle door ons geleverde diensten die in opdracht voor jou worden verricht.

e. Overeenkomst: de rechtsbetrekking tussen ons in de meest ruime zin van het woord (offline en online).
f. Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door Lift Up Club aan de klant en van de klant aan Lift Up Club.

g. Voorwaarden: deze onderhavige Algemene Voorwaarden.
h. Website: www.liftupclub.nl.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten. Wij sluiten jouw voorwaarden of die van anderen, uitdrukkelijk uit.
2. Ieder gebruik van de diensten van Lift Up Club geschiedt voor eigen risico
3. Daarnaast dient iedere klant verzekerd te zijn tegen ongevallen.
4. Klant dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.
5. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen worden dan vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
6. Als wij niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat wij het recht verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
7. Bij uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds bepalend.
8. Je kunt alleen van deze voorwaarden afwijken als dat uitdrukkelijk én schriftelijk is afgesproken.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door een tijdige aanvaarding van een aanbieding en/of offerte of uit iedere gedraging waaruit mocht worden afgeleid dat tussen ons een overeenkomst tot stand is gekomen.


Artikel 4. Het Aanbod

1. Ons aanbod is vrijblijvend en heeft een geldigheid van veertien dagen. Tenzij in het aanbod of door ons een andere termijn van

Acceptatie is genoemd. Het aanbod vervalt als je ons aanbod niet binnen de gestelde termijn accepteert. Wij mogen dan een nieuwe prijs hanteren.
2. Bij het samenstellen van het aantal sessies in producten en diensten is rekening gehouden met een gemiddeld uitvalpercentage op basis van vakanties om de kans op tegoeden of tekorten te verkleinen.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten, tenzij schriftelijk afgesproken.

 

Artikel 5. Verplichtingen Lift Up Club
1. Lift Up Club zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de klant ontvangen wordt.
2. Het plaatsen van foto’s online gebeurt alleen met mede weten van de klant mits anders afgesproken of beschreven.
3. Alhoewel Lift Up Club zich inspant om de site virusvrij te houden, is iedere aansprakelijkheid voor virussen uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

 

Artikel 6. Verplichtingen Klant
1. Lift Up Club adviseert dat de klant eerst zijn/haar arts raadpleegt, voordat de klant start met een fitnessprogramma, het volgen van instructievideo’s of wijzigingen aanbrengt in zijn/haar dieet.
2. De klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren en verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
3. Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld.
4. De klant mag derden geen toegang verschaffen tot producten of webapps van Lift Up Club via haar eigen registratie. Bij overtreding is de klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
5. De klant gaat akkoord dat Lift Up Club alle door de klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

 

Artikel 7. Betaling
1. Wij vragen volledige betaling voorafgaand aan onze dienstverlening.
2. Betaling gaat via factuur of via automatische incasso.
3. De factuur voor de verrichte werkzaamheden wordt periodiek verzonden, tenzij anders afgesproken.
4. De betaling bestaat uit een doorlopende reeks maandelijkse betalingen van het afgesproken maandbedrag zonder onderbreking voor de duur van de contractperiode.

5. Betaling gebeurt zonder beroep op opschorting of verrekening. Je voldoet het afgesproken bedrag tijdig en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op het opgegeven bankrekeningnummer. Dit betekent dat de betaling bestaat uit een doorlopende reeks maandelijkse betalingen van het afgesproken maandbedrag zonder onderbreking voor de duur van de contractperiode (meer informatie over tegoedsessies vind je onder uitvoering overeenkomst).

6. Betaling via automatische incasso vindt plaats per maand door een door jou af te geven machtiging tot automatische incasso. Bij Stornering worden administratiekosten in rekening gebracht (€ 17,50). Bij herhaaldelijke stornering of anderszins niet nakomen van de betalingsverplichting kunnen de administratiekosten worden opgehoogd met een maximum van € 47,50 per factuur of herinnering.
7. Betaal je niet binnen de overeengekomen termijn of kan een termijn niet automatisch worden geïncasseerd, dan ben je van rechtswege (automatisch) in verzuim (je komt dus je financiële verplichting niet na omdat je niet optijd betaald), zonder dat daarvoor een aanmaning moet worden verzonden. Vanaf dat moment mogen wij onze verplichtingen opschorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
8. Eventuele rechten worden pas overgedragen na volledige betaling.
9. Als jij in verzuim bent, dan ben jij vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling
 de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van jou. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-.
10. De gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al wijs jij zelf andere volgorde van toerekening aan.

 

Artikel 8. Prijzen & prijsindexering

1. De genoemde prijzen op aanbiedingen, offertes en facturen zijn altijd genoemd in EURO, exclusief btw en eventuele andere Overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. De genoemde prijzen zijn exclusief eventuele reiskosten, verblijfkosten, verzendkosten en administratiekosten, tenzij wij anders hebben afgesproken. Die kosten worden vooraf bekend gemaakt.

3. Wij kunnen ten aanzien van de dienstverlening bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs afspreken.

4. Als wij geen vaste prijs hebben afgesproken, wordt het tarief vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt

berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven, die gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij wij iets

anders hebben afgesproken.

5. Wij hebben altijd het recht onze tarieven te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor ze ingaan per e-mail bekend gemaakt.

6. Indien je niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan ben je gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient via e-mail te geschieden en binnen 5 dagen nadat je in kennis bent gesteld van de nieuwe tarieven. Anders wordt je geacht akkoord te gaan met de wijziging.

7. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9. Annulering opdracht, intrekking opdracht, annulering losse afspraak

1. Annulering dient schriftelijk of via e-mail te geschieden.

2. Indien je een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren werkzaamheden annuleert, dan worden

annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten zijn gebaseerd op de totale projectkosten óf op de overeengekomen

verwachte uren die in de eerste maand zouden worden gemaakt. De volgende percentages en termijnen worden gehanteerd, bij

annulering:

a. binnen 30 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 25% van de totale offertekosten of de te verwachte uren in rekening gebracht;

b. binnen 20 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 35 % van de totale offertekosten of de te verwachte uren in rekening gebracht;

c. binnen 10 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 45% van de totale offertekosten of de te verwachte uren in rekening gebracht.

d. Op of na de startdatum kan niet meer kosteloos worden geannuleerd en is volledige betaling verschuldigd, met een minimum van betaling

van de eerste zes overeengekomen maanden. Alleen na doorloop van zes maanden kan een traject maandelijks worden opgezegd.

3. Daarnaast worden alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige

gemaakte kosten in rekening gebracht.

4. Annulering van een losse afspraak dien je uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te doen, tenzij wij anders zijn overeengekomen.

Immers, als een annulering niet of te laat geschiedt kunnen wij onze tijd niet meer op een andere manier benutten. In dat geval hebben

wij het recht op de betaling van de alle in deze gemaakte (on)kosten en het verschuldigde “loon”.

5. Er bestaat bij intrekking en annulering geen recht op restitutie op reeds betaalde gelden (waaronder ook de aanbetaling, die krijg je

Nooit terug). Er kan natuurlijk altijd sprake zijn van onvoorziene omstandigheden. In dat geval zullen wij overleggen wat te doen.

6. Bij ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van onze diensten, zullen wij onze geboekte uren en kosten

Vanzelfsprekend niet in rekening brengen.

7. In het geval dat de client solo-sessies wil plannen bij duo of groeps samenwerkingen, dient de gezamenlijke sessie te worden verplaats en kan er een losse credit aangeschaft worden voor een solo sessie. Het verplaatsen van de duo of gezamelijke sessie is de verantwoordelijkheid van de client. 


Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Wij zijn een overeenkomst met dienstverlenend karakter aangegaan. Die houdt alleen een inspanningsverplichting in. Wij doen natuurlijk ons best om een zo goed mogelijk resultaat op te leveren, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als het resultaat

niet voldoet aan bepaalde verwachtingen.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde. Mocht het zo zijn dat wij een schadevergoeding verschuldigd zijn nadat wij in gebreke zijn gesteld en een redelijke termijn hebben gekregen om een eventuele tekortkoming op te lossen, dan bedraagt de schade niet meer dan het geoffreerde bedrag. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als wij aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door ons bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

3. Jij zorgt voor voldoende beveiliging van data door het maken van back-ups. Wij zijn nooit aansprakelijk voor dataverlies.

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen. Ook niet voor enige schade van welke aard dan ook geleden door jou die verband houdt met het (niet) functioneren van

jouw apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen.

5. Aan uitspraken zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot te verwachten resultaten, kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn

nooit aansprakelijk voor de toepasbaarheid, juistheid en/of uitwerking van de verstrekte ontwerpen, communicatie-, marketing-, reclameadviezen en overige diensten.

6. Eigenmachtige wijzigingen in ontwerpen of adviezen zijn niet toegestaan en kunnen niet leiden tot enige aanvaarding van onze aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.

7. Wij zijn niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens door verzending van gegevens met behulp van telecommunicatie faciliteiten.

8. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade is uitgesloten, waaronder in dit verband wordt verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.

9. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het aldanniet opvolgen van een advies gegeven door ons.

10. Meerdere opvolgende adviezen, worden gezien als één advies.

11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van jou richting ons, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

12. Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door ons geleverde diensten.
13. Als een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, dan is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht verschuldigd zijn. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door jou als natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan jij ook in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat jij beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon ben jij dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze al dan niet op verzoek van jou ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van jou als natuurlijk persoon of beiden is gesteld.
14. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Lift Up Club beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Lift Up Club. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Lift Up Club geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Lift Up Club beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Lift Up Club aan de Klant in rekening is gebracht.

 

Artikel 11. Uitvoering overeenkomst

1. Wij voeren de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.

2. Wij hebben het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering gebeurt in onderling overleg, na schriftelijk akkoord en na betaling zoals overeengekomen

4. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, anders worden deze in rekening gebracht.

5. Alle sessies die op tijd geannuleerd worden mogen in de huidige of daaropvolgende maand ingehaald worden op eigen initiatief. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. 
6. Mocht er sprake zijn van uitval op basis van legitieme redenen waarbij inhalen op korte termijn niet mogelijk is dan zullen deze lessen als tegoed credit bewaard blijven en ingezet worden aan het einde van de contractperiode.

 

Artikel 12. Duur overeenkomst

1. Onze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of wij uitdrukkelijk én schriftelijk anders hebben afgesproken.
2. Wanneer de klant een blessure oploopt tijdens de overeenkomst, is dit geen geldige reden om de overeenkomst te ontbinden. Een uitzondering op deze regel is een dermate ernstige blessure waardoor de klant de trainingen in zijn volledigheid niet kan uitvoeren. Een dergelijk geval zal moeten worden bevestigd met een officiële doktersverklaring, hetzelfde geldt in het geval van ziekte.


Artikel 13. Wijziging overeenkomst & meerwerk

1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen wij op tijd en in onderling overleg de overeenkomst aan.

2. Als de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst bepaalde consequenties heeft, laten wij dat schriftelijk weten. Als wij een vast bedrag hebben afgesproken, geven we aan hoe de wijziging van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.

 

Artikel 14. Workshop (aanvullend)

1. Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen (minimaal 4).

2. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

3. Annulering (per email of mondeling) is kosteloos tot 48 uur voor aanvang.

4. Annuleer je later dan 48 uur, dan ben je 50% van het aankoopbedrag verschuldigd.

5. In de plaatsstelling is mogelijk na onderling overleg met en goedkeuring van ons.

6. Bij het niet verschijnen vindt er geen restitutie van betaalde gelden plaats.

7. Je dient het workshopgeld te voldoen via de bank uiterlijk 7 dagen voor aanvang. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betaling komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan cursist er geen aanspraak meer op maken. Als dan is

de gehele vordering opeisbaar.

8. Indien zich minder dan vier (4) personen hebben ingeschreven voor een workshop mogen wij de workshop annuleren. Je zult dan je betaalde geld terugkrijgen.

9. Mocht om een andere reden de workshop niet doorgaan, dan zul jij ook je geld terugkrijgen.

10. Bij wanbetaling en/of wangedrag mogen wij jou altijd weigeren of wegsturen. Je ontvangt dan geen restitutie op reeds betaalde gelden.

 

Artikel 15. Ontbinding overeenkomst

1. Wij mogen de overeenkomst ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke zodanig zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kunnen worden gevergd. Of, als er omstandigheden zijn

welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Zo’n situatie doet zich in elk geval voor als jij jouw afspraken niet nakomt.

2. Als de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Als jij nakoming van verplichtingen opschort, behouden wij onze aanspraken uit wet en overeenkomst waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 16. Intellectueel eigendom
1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de producteigendom zijn van Lift Up Club en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
2. Lift Up Club verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Lift Up Club) recht om de producten en diensten van Lift Up Club te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
3. Wanneer in een overeenkomst tussen Lift Up Club en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Lift Up Club wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
4. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Lift Up Club te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Lift Up Club.

 

Artikel 17. Communicatie
1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Lift Up Club zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
2. De Klant gaat ermee akkoord dat Lift Up Club de Klant mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.
3. De Klant gaat ermee akkoord dat Lift Up Club de Klant mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Klant heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.
4. Binnen de diensten van Lift Up Club kunnen Klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De Klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van Lift Up Club en beëindiging van de gebruikslicentie.
5. Het staat Lift Up Club ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 

Artikel 18. Geheimhouding

1. Wij houden informatie geheim, die wij in welke vorm dan ook van elkaar krijgen waarvan wij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is en informatie waarvan wij kunnen verwachten dat de verspreiding daarvan de ander schade kan berokkenen, hieronder verstaan wij in elk geval inhoudelijke informatie over het traject, strategie etc.).

2. De geheimhouding geldt niet voor informatie:

o die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending

door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

o waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat de informatie al in bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;

o die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen en de derde de informatie aan de ontvangende partij mocht verstrekken

o die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.


Artikel 19. Naleving AVG

1. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze opdracht. In principe verwerken wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de verstrekte opdracht. De verwerking vindt plaats passend bij de verstrekte opdracht, tenzij wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn anders te handelen. Mocht het voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Hoe wij verder met (persoons)gegevens om gaan is na te vragen bij ons.

 

Artikel 20. Wijziging voorwaarden
1. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen bespreken wij zoveel mogelijk vooraf. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

 

Artikel 21. Slotbepalingen
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Lift Up Club is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Lift Up Club en een Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
3. Door het aangaan van een samenwerking verklaart de Klant de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.